Bel ons - 010 742 10 18

  • Inloggen op afstand

    Inloggen op afstand

    Als een van onze Agents je een 6-cijferige inlogcode geeft, kun je deze in het onderstaande veld invoeren.

    Als je klaar bent, kun je op onderstaande knop drukken zodat wij in kunnen loggen op jouw computer.

    of

  • Zoek een verkooppunt

Privacybeleid

Geek Squad is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV en wij hechten waarde aan het zorgvuldig gebruiken van persoonsgegevens. Geek Squad zal bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover zij beschikt altijd de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. In het vervolg van deze Privacy Statement lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

1. Relevante wet- en regelgeving
Geek Squad conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is. In het bijzonder het telefoon-, telegraaf- en briefgeheim zoals vastgelegd in de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

2. Welke gegevens verwerkt Geek Squad?
Geek Squad verwerkt persoonsgegevens. De WBP verstaat onder persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Van een persoonsgegeven is sprake als de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking heeft ook kan worden vastgesteld. Het begrip “verwerken” is ruim omschreven in de WBP en houdt in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken van gegevens aan derden.

Geek Squad verwerkt uw gegevens en heeft deze verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Bij de aanmelding wordt onder andere aangegeven wat het doel is van de verwerking, wat voor soort gegevens worden vastgelegd, welke bronnen hiervoor worden gebruikt, wanneer gegevens worden verwijderd en aan welke personen of instanties gegevens worden verstrekt.

Voorbeelden van persoonsgegevens die Geek Squad verwerkt zijn uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.

Daarnaast is het mogelijk dat Geek Squad bijhoudt voor welke onderwerpen of toepassingen u zich interesseert door middel van registratie van de door u bezochte internetsite of internetpagina’s. Indien u niet wilt dat Geek Squad u herkent, dan kunt u - afhankelijk van de door u gebruikte browser - in uw browser deze herkenningsfunctionaliteit (zogenaamde “cookies”) uitzetten (zie ook onder sub 6. Geek Squad Internetsite en uw persoonsgegevens).

3. Voor welke doeleinden verwerkt Geek Squad persoonsgegevens?
Hieronder volgt een aantal persoonsgegevens dat door Geek Squad verwerkt wordt. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet (verder) verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Geek Squad deze gegevens heeft verkregen. Geek Squad verwerkt de informatie om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn en te kunnen inspelen op uw persoonlijke behoeften. Deze gegevens stellen ons in staat om onze dienstverlening verder te ontwikkelen, te optimaliseren en u op maat gesneden informatie aan te bieden, bijvoorbeeld per post, via SMS, e-mail of telemarketing.

Geek Squad verwerkt gegevens ook voor training en opleiding van personeel. Het kan voor komen dat er, wanneer u contact opneemt met Geek Squad, wordt meegeluisterd door een derde of dat uw gesprek wordt opgenomen om dit later met de betrokken medewerker te kunnen analyseren om zo te kunnen zorgen dat het Geek Squad personeel zo klantvriendelijk en correct mogelijk uw vragen afhandelt. Dit meeluisteren zal slechts in incidentele gevallen gebeuren.

Indien u met Geek Squad telefonisch of via geeksquad.nl een overeenkomst sluit (de zogenaamde koop op afstand), kan het gesprek of de internettransactie door Geek Squad vastgelegd worden om achteraf - als dat nodig is - tot bewijs te dienen.

4. Verstrekking persoonsgegevens in relatie tot derden
Geek Squad verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Geek Squad-organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Geek Squad met u heeft gesloten. Geek Squad wordt regelmatig benaderd door bedrijven, die geïnteresseerd zijn in uw correspondentiegegevens, om u op de hoogte te brengen van de producten die zij aanbieden of van de diensten die zij verrichten. Geek Squad wijst deze verzoeken af. Geek Squad kan uw gegevens wel verkregen hebben van ondernemingen die er hun bedrijf van hebben gemaakt om gegevens te verzamelen en te verkopen.

5. Persoonsgegevens voor direct marketing
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te kunnen voldoen aan uw persoonlijke voorkeuren, gebruikt Geek Squad uw gegevens ook voor direct marketing doeleinden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat Geek Squad uw gegevens gebruikt voor haar eigen direct marketing doeleinden, dan kunt u ons dit per brief laten weten. U kunt bezwaar maken tegen direct marketing activiteiten van Geek Squad in het algemeen, maar ook specifiek tegen het gebruik van bepaalde media. Zo kunt u specifiek bezwaar maken tegen het ontvangen van:
a) direct mail;
b) bulk SMS;
c) e-mail;
d) outbound telemarketing;
e) deelname aan (commercieel) onderzoek.

U kunt uw bezwaar dus specifiek (in plaats van algemeen) aangeven in uw brief.
Uw brief met algemeen of gespecificeerd bezwaar kunt u sturen naar:
Geek Squad
o.v.v. Privacy Statement
Postbus 8216
3009 AE Rotterdam
U kunt ook bellen naar onze Agents, tel: 010-7421018

6. Geek Squad internetsite en uw persoonsgegevens
Geek Squad maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website van Geek Squad worden verwerkt voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en op een wijze overeenkomstig dit Privacy Statement. Zonder toestemming van een bezoeker van de Geek Squad website, legt Geek Squad geen andere persoonsgegevens vast dan die door de bezoeker zelf aan ons zijn verstrekt.

De Geek Squad server herkent het IP-adres van u als bezoeker van de Geek Squad internetsite. Geek Squad bewaart deze geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de Geek Squad internetsite slechts om de bezochte Internetpagina's en online aankopen te analyseren om daarmee de functionaliteit, de inhoud van de website en het productenaanbod te verbeteren.

Ter verbetering van de dienstverlening wordt op de Geek Squad internetsite gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Geek Squad internetsite registreert. Met de gegevens over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s is Geek Squad in staat om haar dienstverlening verder te optimaliseren onder meer door ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt of dient in te voeren. Veel browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Als alternatief kunt u de cookies welke op uw computer worden opgeslagen regelmatig wissen.

7. Hoe kan ik als klant mijn gegevens corrigeren?
Geek Squad zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Geek Squad verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geek Squad zal die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Om uw gegevens eenvoudig en snel te corrigeren kunt u telefonisch contact opnemen met Geek Squad (0800-4244335). In sommige gevallen zal het nodig zijn dat Geek Squad u vraagt alsnog een brief te sturen om uw wijziging door te geven en hierbij een kopie te voegen van een geldig legitimatiebewijs. Indien u verzoekt om NAW-gegevens te wijzigen of te verwijderen, dient u rekening te houden met het feit dat Geek Squad (bepaalde) diensten mogelijk niet meer aan u kan verlenen.

8. Vragen of opmerkingen: neem contact met ons op
Geek Squad hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Geek Squad met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Geek Squad, o.v.v. Persoonsgegevens, Postbus 8216, 3009 AE ROTTERDAM. Daarmee kan Geek Squad voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij beloven u dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten zullen omgaan.

Privacy Statement Geek Squad. versie november 2012